محمدحسن ملکیان

280

 

پاسی از شب رفت وقتش شد که بی تابت کنم
آمدم با شعر های تازه بدخوابت کنمچشم در چشمم که باشی کار دستم می دهی
مثل قندی دوست دارم در دلم آبت کنمشاعران از خال هندوی تو خیلی گفته اند
من به فکر سوژه ای هستم که نایابت کنمحرفی از لبخند مرموز مونالیزا نبود
قبل از آن که سینه ی دیوارمان قابت کنمیک غزل،یک بیت،یک مصراع حتی کافیست
در نگاه نسل های بعد جذابت کنمترسم از آن است با دست خودم آخر تو را
قرن ها مانند یک ضرب المثل بابت کنمبهتر است از خیر شعر و شب نشینی بگذریم
قبل ازاین باید فقط با حیله ای خوابت کنم.../ 0 نظر / 180 بازدید